Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat
Ellátási területek
akadálymentes verzió

Szolgáltatásaink

Az intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

Az intézmény tevékenységeit - az intézmény székhelyén kívül - négy telephelyen lévő, összesen kilenc szakmai egységben valósítja meg.

Szociális alapszolgáltatásaink:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás 
  • időskorúak részére
  • fogyatékos személyek részére
  • demens személyek részére

Szakosított ellátásaink:

 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
  • időskorú személyek részére
  • demens személyek részére

Szociális alapszolgáltatásaink szakmai egységek szerint:

Csillagok Napközi Otthona
Nappali ellátás, ahol az étkeztetést – mint szolgáltatási elem – szükség szerint biztosítja
Bővebben

Kertvárosi Idősek Klubja
Étkeztetés; idősek nappali ellátása
Bővebben

Lila Akác Idősek Klubja és Házi segítségnyújtást végző 2. sz. munkacsoport
étkeztetés; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása
házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Bővebben

Őszirózsa Idősek Klubja
étkeztetés; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása
Bővebben

Wekerle Idősek Klubja és Házi segítségnyújtást végző 1. sz. munkacsoport
étkeztetés; idősek nappali ellátása
házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Bővebben

Zöld Diófa Idősek Klubja
étkeztetés; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása
Bővebben

Szakosított ellátás:

Zöld Diófa Gondozó Ház
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény időskorú személyek, demens személyek részére
Bővebben

A szociális szolgáltatásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kitöltött kérelmet az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője által aláírva – a szükséges mellékletekkel együtt – egy eredeti példányban az intézmény székhelyén (1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.) kell benyújtani.

A nappali ellátáson kívül az ellátásokért a törvény és helyi rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. Az ellátásokért fizetendő térítési díjak összegét a mindenkor hatályos helyi rendelet tartalmazza.

FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete

Felvilágosítás, ügyintézés:
Intézmény székhelyén és telephelyein személyesen ügyfélfogadási időben,
telefonon 8:00 órától 16:00 óráig, és emailben.
Kapcsolat

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

 Étkeztetés

 • Étkeztetés (ebéd) keretében biztosítunk szolgáltatást azon szociálisan rászorult személyeknek, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt legalább napi egyszeri meleg étel biztosításáról gondoskodni nem képesek.
 • Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel: kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, vagy elvitellel munkanapokon az intézmény szervezeti egységeiben, lakásra szállításával a hét minden napján biztosítjuk.

Házi segítségnyújtás

 • Házi segítségnyújtás nyújtható azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, illetve róluk nem gondoskodnak.
 • A szolgáltatást ellátást igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk.
 • Az ellátás igénybevételét megelőzően szakértőnk megvizsgálja ellátást igénylő gondozási szükségletét, aszerint, hogy személyi gondozás és/vagy szociális segítés indokolt. A gondozási szükséglet vizsgálat miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlapon történik, mely adatlap a kérelemmel együtt kiadásra kerül a háziorvossal történő szakkérdések kitöltése érdekében. Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló leleteket, szakvélemények, illetve benyújtani az igazolások másolatát.
 • Az intézmény a Házi segítségnyújtás I. és II. csoportjain keresztül - az ellátást igénybevevővel együttműködésben, szükségleteinek megfelelően a gondozási terv dokumentációban rögzítettek alapján - biztosítja a gondozási tevékenységeket.
 • A személyi gondozás keretében gondozási és személyre szabott alapápolási feladatok, valamint háztartási segítségnyújtás, mely során az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása történik.
 • A szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás, a lakókörnyezet higiéniai elősegítésében való közreműködés,  segítségnyújtás krízishelyzet elhárításában, szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 • Indokolt esetben az ellátást este és hétvégén is biztosítjuk. (Indokolt esetnek minősül, ha ellátást igénylő hozzátartozóval nem rendelkezik, vagy hozzátartozója idős, vagy a gondozásban akadályoztatott személy.) A személyi gondozást szakképzett gondozók látják el, a szociális segítést szakképzetlen gondozók is elláthatják.
 • A személyi térítési díjat utólag kell megfizetni az igénybe vett gondozási órák alapján.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 • Az ellátást 24 órás készenléti ügyeletben szakképzett gondozók biztosítják.
 • Szociálisan rászorult személy esetén a fizetendő térítési díj
  a saját rendszeres jövedelmének 1 %-a.
 • A szolgáltatás térítésmentes:
 • Szociálisan rászorult 90 éven felüli személy számára,
 • azok számára, akik egyidejűleg igénybe veszik a házi segítségnyújtásban a személyi gondozást,
 • A szolgáltatás térítési díja szociálisa nem rászorult személy esetén 535 Ft/nap.
 • A személyi térítési díjat utólag kell megfizetni.

Idősek nappali ellátása

  • A nappali ellátás lehetőséget biztosít az önmagukat részben ellátni képes idős személyeknek az idősek klubjában történő napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatok kialakítására, megtartására, az alapvető higiénés szükségleteiknek kielégítésére (személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása), igény szerint étkezésre. Az idősek klubja tagjai számára érdeklődési körüknek megfelelő programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Pszichiáter, vagy neurológus szakorvos által megállapított enyhe, illetve középsúlyos demens személyek nappali ellátására is van lehetőség.
  • Klubjaink nyitvatartása hétfőtől - péntekig 8.00 órától - 16.00 óráig.
  • Szolgáltatásaink:
  • akár napi háromszori étkezés a klub ebédlőjében elfogyasztva, vagy elvitellel
  • rekreációs és szabadidős, valamint kulturális programok (könyvtár, társasjátékok, műveltségi vetélkedők, rendezvények, közös séták, közös ünnepek, kirándulás, filmvetítés, hagyományőrző programok, stb.)
  • alapvető higiénés szükségletek, mosási lehetőség
 • mentálhigiénés segítő beszélegetések
 • gyógytorna, gyógy-masszázs
 • mozgásmatiné, szenior kondicionáló park használata
 • szociális ügyintézés
 • Az ellátást térítésmentesen biztosítjuk.

Demens személyek nappali ellátása

 • A demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket részére nyújtott szolgáltatás. 
 • A demens személyek nappali ellátása során a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködéssel, biztonságos tárgyi környezetben biztosítjuk a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan, és napi rendszerességgel szervezünk egyéni és csoportos foglalkozásokat.
 • Aszociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak részére, hétfőtől - péntekig 8.00 órától - 16.00 óráig.
 • Demens személyek nappali ellátását biztosító klubjaink:
 • Lila Akác Idősek Klubja (1191 Budapest, Ady Endre u. 110.) Bővebben
 • Őszirózsa Idősek Klubja (1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.) Bővebben
 • Zöld Diófa Idősek Klubja (1195 Budapest, József Attila u. 77.) Bővebben

Fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása

 • Az otthon általános feladata, a mindennapi élethez szükséges szokások kialakítása, közösségi tevékenység szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésében való közreműködés, szükség esetén orvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése, a nagyobb fokú önállóság elérésére való felkészítés. Ezen feladatokat intézményünk többfunkciós helyiségben biztosítja, továbbá ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervezünk hat-nyolc fős gondozási csoportokat kialakítva. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe vesszük az ellátást igénybe vevők életkorát és fejlettségi szintjét.
 • A napközi otthonban jelenleg két féle szolgáltatás vehető igénybe:
 • napközbeni tartózkodás szolgáltatása étkezéssel (reggeli, ebéd, uzsonna) 
 • napközbeni tartózkodás szolgáltatása étkezés nélkül
 • A Csillagok Napközi Otthonának nyitva tartása hétfőtől - péntekig 7.00 órától 17.00 óráig.
 • A felvételnél 3 hónap próbaidőt kötünk ki.
 • Az ellátás tartalma: orvosi javaslatra diéta, speciális csoportfoglalkozások, kézműves foglalkozások, dalkör, nyári táborozás, kirándulás, séták, napi rendszerességgel télen és nyáron testedzés.
 • A térítési díjat utólag kell megfizetni.

SZOCIÁLIS SZAKELLÁTÁS

Időskorúak és demens személyek átmeneti elhelyezése

 • Átmeneti ellátás nyújtható azok az intézmény ellátási területén élő, bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező időskorú, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból időlegesen gondoskodni nem képesek.
 • Intézményi elhelyezés előtt szakértőnk elvégzi az előgondozást, többek között azért, hogy megállapítsa, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása. Az előgondozás ellátást igénylő tartózkodási helyén, a miniszteri rendeletben meghatározott előgondozási adatlapon történik.
 • Az átmeneti elhelyezés ideiglenes jelleggel legfeljebb egy év időtartamra biztosít teljes körű ellátást, amely időtartamot az intézmény igazgatója különös méltánylást érdemlő esetben - az intézmény orvosának javaslata alapján - egy alkalommal meghosszabbíthat. Egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben töltött időszak - ha azok ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt – összeadódik.
 • Enyhe vagy középsúlyos szellemi hanyatlásban szenvedők ellátására is lehetőség van esztétikusan kialakított, ingergazdag kulturált környezetben.
 • A személyi térítési díj a rendszeres jövedelem 60 %-a.
 • A térítési díjat beköltözéskor előre kell megfizetni.

KRÍZIS ELLÁTÁS

 • Az intézmény indokolt esetben soron kívül biztosítja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított ellátást abban az esetben, amennyiben ezen ellátások hiánya a rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.
 • Krízisétkezésre jogosultak azon személyek, akik:
 • aktív korúak, foglalkoztatásban nem állnak és nem hajléktalanok,
 • nyugdíjasok, a nyugdíj megállapítását követően az első nyugdíj folyósításáig,
 • egészségi állapotuk miatt átmenetileg nem képesek érdekeiket képviselni.
 • Krízisétkezés esetén a krízisebédet az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, vagy elvitellel munkanapokon az intézmény szervezeti egységeiben biztosítjuk.

EGYÉB, JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEN FELÜL VÁLLALT FELADATAINK

 • Szociális tanácsadás és információs szolgáltatás
  •  szociális, egészségügyi, családi és nyugdíjszolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása, tanácsadás,
  • a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítésében, illetve a bentlakásos intézményi elhelyezés esetén ügyintézésben segítségnyújtása, elsősorban kerületi lakosaink részére
  • pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokkal, valamint fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban tájékoztatás nyújtása, tanácsadás
 • József Attila utcai Nyugdíjasház - 24 órás - nővérügyelete
 • Siketek és nagyothallók klubjának működtetése
 • Helyiség bérbeadás
 • Gyógyászati segédeszköz térítésmentes kölcsönzése

 

A segitokez.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.